Защо интелектуалците клонят към социализъм

Защо интелектуалците клонят към социализъм

107 views
1

Фридрих фон Хайек

Откъс от есето “Интелектуалците и социализма”

Силите, които привличат интелектуалците, спомагат да се намери обяснение за факта, защо толкова много от най-способните сред тях клонят към социализъм. Естествено, сред интелектуалците има толкова различни мнения, колкото и в другите социални групи; но изглежда е вярно, че  най-активните, интелигентни, и оригинални хора сред интелектуалците клонят най-често към социализъм, докато техните противници обикновено са от по-нисш калибър.

Това е особено вярно за ранните стадии на проникването на социалистическите идеи; по-късно, макар извън интелектуалните среди все още да се счита за акт на смелост да се изповядват социалистически убеждения, натискът върху преценката на интелектуалците в полза на социализма става понякога толкова силен, че от човека ще се изисква повече сила и независимост, за да се противопостави на това течение, отколкото да се споделят така наречените “модерни възгледи”. Никой, който познава отблизо академичния живот (а от тази гледна точка и мнозинството университетски преподаватели, които по всяка вероятност ще трябва да се категоризират по-скоро като интелектуалци, отколкото като експерти), не може да пренебрегне факта, че е по-вероятно най-брилянтните и успешни преподаватели да са социалисти, докато тези, които се придържат към по-консервативни политически позиции, обикновено са по-посредствени. Сам по себе си това е важен фактор, който води по-младото поколение в лагера на социалистите.

Социалистите, естествено, разглеждат този факт като доказателство, че днес по-интелигентният човек няма как да не стане социалист. Но това далеч не е най-необходимото,  или дори най-вероятното обяснение. Главната причина за това състояние на нещата по всяка вероятност трябва да се търси в обстоятелството, че пред изключително способния човек, който приема сегашния обществен ред, са открити много други пътища към влиянието и властта, докато за недоволния и неудовлетворения кариерата на интелектуалец е най-перспективният начин за постигане на неговите идеали. Нещо повече: по-консервативно настроеният човек с първокласни способности ще избере поначало интелектуалния труд (и материалната загуба, която този избор обикновено вод